Følg

STANDARDVILKÅR

For løsningen finder Microsofts til enhver tid gældende regler og betingelser, herunder licensbetingelser, for de af løsningen omfattede produkter anvendelse. Kunden skal overholde sådanne regler og betingelser sådan som de fremlægges af Microsoft på deres hjemmeside.

Kunden skal endvidere overholde betingelserne for anvendelse af Acrobat Reader som beskrevet i produktet og kan ses ved at vælge punktet ”hjælp/help” og herefter punktet ”Om (produktnavn)/about (produktnavn), hvilke betingelser tillige finder anvendelse for løsningen.

For Advo+ advokatløsningen i forbindelse med ASP-drift gælder endvidere følgende:

1. Definitioner

1.1 Program

Herved forstås de dele af den nyeste elektroniske uændrede standardversion af Microsofts eller Leverandørens softwareprogrammer, herunder Opdateringer og eksterne komponenter og certificerede løsninger, som er integreret og leveret af Leverandøren, som Kunden til enhver tid har erhvervet og faktisk betalt for brugsretten til, samt enhver dertil hørende Dokumentation.

 

1.2 Applikationskode

Herved forstås koden til applikationen, dvs. de specifikke funktioner, skemaer, tabeller og rapporter, som udgør en del af Programmet.

 

1.3 Database

Herved forstås en elektronisk enhed, hvori Programmets data lagres.

 

1.4 Licensfiler/Koder

Herved forstås de filer/koder, der som en nøgle åbner Programmet og giver Kunden adgang til brug af Programmet.

 

1.5 Dokumentation

Herved forstås ethvert elektronisk og skriftligt hjælpemiddel og specifikationer, der er udviklet af Microsoft eller Leverandøren til Programmet, og som Kunden til enhver tid har erhvervet brugsret til.

 

1.6 Interne Brugere

Herved forstås medarbejdere eller lønarbejdere, der arbejder for Kunden eller Kundens Datterselskaber, som er bemyndiget af Kunden til at bruge Programmet i deres arbejde for Kunden eller Datterselskabet, og for hvilke Kunden har erhvervet og faktisk betalt for brugsretten til Programmet.

 

 

1.7 Eksterne Brugere

Herved forstås alle tredjemænd, for hvilke Kunden har erhvervet og betalt for brugsret til funktionalitet i Programmet. Sådanne tredjemænd er personer eller enheder, som ikke er Interne Brugere (såsom, men ikke begrænset til, Kundens kunder, leverandører og forhandlere).

 

1.8 Betingelser

Herved forstås disse Betingelser udstedt af Leverandøren.

 

1.9 Datterselskaber

Herved forstås de selskaber, der er kontrolleret af Kunden ved ejerskab af mere end 50% af aktierne eller stemmerettighederne i sådanne selskaber, for hvilke Kunden har erhvervet og faktisk betalt for brugsretten til Programmet.

 

1.10 Opdateringer

Herved forstås nye versioner af Programmet, som Leverandøren kan udgive.

 

1.11 Afgift

Herved forstås det løbende vederlag som Kunden betaler pr. registreret navngiven tilslutning til Leverandøren.

 

2. Omfang

2.1 Brugsret

2.1.1

Leverandøren giver herved Kunden en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til Programmet installeret på éen database hos Leverandøren eller et af Leverandøren udpeget driftscenter. Brugsretten gives for det antal navngivne Brugere, såvel interne som eksterne, der er registreret hos Leverandøren.

 

2.1.2

Kunden får brugsretten til Programmet for alle Interne Brugere, herunder 1) Interne brugere i Datterselskaberne, og 2) Eksterne Brugere, men kun med det formål at få adgang til og ændre Kundens data. Kunden har derfor på ingen måde ret til at tillade sådanne Eksterne Brugere at bruge Programmet til bogføring af deres egne eller andre parters data. Ud over de situationer, der er nævnt i dette punkt 2.1.2, har Kunden ingen ret til at give adgang til Kundens eller nogen tredjeparts data ved hjælp af Programmet.

 

2.1.3

Kunden er i alle henseender ansvarlig for, at de i punkt 2.1.2 nævnte Interne eller Eksterne Brugere ikke overtræder disse betingelser.

 

2.2 Funktioner

2.2.1

Programmet er et standardprodukt, og det er alene Kundens ansvar, at Programmets funktioner opfylder Kundens krav. Programmets funktioner er summarisk beskrevet i vedlagte Advo+ Funktionalitetsbeskrivelse med forbehold for evt. senere opdateringer.

 

2.2.2

Kunden har ikke ret til at tilrette eller på anden vis ændre Programmets Applikationskode.

 

2.2.3

Kunden erhverver ikke ejendoms- eller ophavsret til brugertilrettede funktioner omfattet af denne aftale, ej heller til tilføjelser eller ændringer Leverandøren måtte foretage eller lade foretage, hvad enten der betales særskilt herfor eller ej.

 

2.3 Opdateringer

2.3.1

Leverandøren leverer alle opgraderinger af Programmet, som Leverandøren finder relevante og/eller påkrævede herunder opdateringer, der 1) skyldes ændringer i lovgivningen eller i erhvervslivets praksis, 2) bringer Programmet ajour med den generelle teknologiske udvikling eller 3) som Leverandøren på anden måde finder påkrævet. Leverandøren og Microsoft vil forsøge at opfylde og tage hensyn til generelle ønsker fra brugerne, men beslutter egenhændigt 1) omfanget af opgraderingerne, 2) hvornår og hvordan sådanne opgraderinger skal sendes på markedet, 3) til hvilke hardware- og Softwareplatforme og konfigurationer sådanne opgraderede versioner designes.

 

2.3.2

I forbindelse med implementering af Opdateringer indestår Microsoft og Leverandøren på ingen måde for, at Kunden er i stand til at gøre fuld brug af eventuelle tilretninger eller andre ændringer, der er foretaget i Programmet.

 

2.4 Hotline

2.4.1

Hotline er til rådighed for Kunden på alle hverdage fra i tidsrummet kl.9.00 til 16.00, fredage dog fra 9.00 til 15.30. Det forudsættes at Kundens personale selv har søgt at afklare forholdet, såfremt dette er beskrevet umiddelbart i vejledninger udleveret af Leverandøren.

 

2.4.2

Hotline omfatter ikke teknik og implementering, herunder, men ikke begrænset til 1) instruktion/uddannelse af personale, 2) genoprettelse af defekte backup medier og filer, 3) problemer opstået i forbindelse med den tekniske installation, 4) moduler, programmer eller programrutiner, der ikke er en del af Programmet, 5) problemer eller spørgsmål til styresystem(er) eller andre 3. parts programmer, eller 6) udvidelser af hardware, opdatering af styresystem eller lignende.

 

2.5 Kopiering

2.5.1

Kunden er ikke berettiget til at tage kopier af Programmet.

2.5.2

Kunden er berettiget til at tage sikkerhedskopier af Databasen udelukkende til sikkerhedsformål.

2.5.3

Brug af de anførte kopier af Databasen er underlagt disse Betingelser.

 

3. Ophavsret

3.1

Microsoft og Leverandøren har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til Programmet. Programmet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatbestemmelser. 

Enhver tilsidesættelse af Navisions eller Leverandørens rettigheder, herunder uhensigtsmæssig omgang med Programmet, som muliggør kopiering af Licensfiler/Koder til Programmet for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af disse betingelser.

3.2

Kunden må ikke bryde eller ændre eventuelle Licensfiler/Koder. Kunden må ikke foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilation af Programmet, medmindre og kun i den udstrækning at sådanne handlinger er tilladt i henhold til ufravigelige lovregler, og Kunden skal i alle henseender overholde sådanne lovregler.

 

4. Krænkelse af tredjemands ret

4.1

Rejses der sag mod bruger med påstand om rettighedskrænkelse (i det følgende kaldet Krænkelseskravet), er bruger pligtig til at give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og de herved forbundne omkostninger. Gives der dom i henhold til modpartens påstand, er Leverandøren forpligtet til at skaffe Kunden retten til fortsat at udnytte pågældende produkt, eller at bringe rettighedskrænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte det pågældende produkt.

 

4.2

Hvis kravene ikke kan bringes til ophør eller Leverandøren ingen muligheder har for at opfylde et af ovenstående punkter, kan Leverandøren hæve disse betingelser mod tilbagebetaling af det erlagte lejebeløb for Produktet, dog maksimalt for 3 år.

 

4.3

Opfyldelse af Leverandørens forpligtelser under punkt 4.2 udgør Leverandørens samlede erstatningsansvar og fulde forpligtelse over for Kunden som følge af ethvert Krænkelseskrav, og Kunden har ingen andre krav over for Leverandøren som følge af sådanne Krænkelseskrav. Ved opsigelse af disse betingelser skal Kunden straks ophøre med brug af Programmet samt opfylde de betingelser, der er tilknyttet opsigelse, som anført i punkt 8.1

 

4.4

Den begrænsede garanti, der er anført i punkterne 5.1 og 5.2, gælder ikke, hvis Krænkelseskravet opstår som følge af ulykke, misbrug eller fejlagtig brug.

 

5. Begrænset garanti

5.1

Såfremt Kunden inden for en periode på 12 måneder efter systemet er taget i brug hos Kunden, dokumenterer at Programmet i det væsentlige ikke fungerer i overensstemmelse med de udleverede manualer, og at der er en væsentlig fejl i Programmet, skal Leverandøren enten vederlagsfrit levere en ny version af Programmet uden fejlen, eller vederlagsfrit rette fejlen. Opfyldelse af Leverandørens forpligtelser under dette punkt 5.1 udgør Leverandørens samlede erstatningsansvar og forpligtelse over for Kunden, som følge af enhver fejl i Programmet, og Kunden har ikke andre krav over for Leverandøren eller Microsoft som følge af sådanne fejl.

5.2

Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på Kundens anvendelse af Programmet. Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis fejlen i Programmet opstår som følge af en ulykke, misbrug eller fejlagtig brug. Enhver ændring i Programmet foretaget af enhver anden end Microsoft eller Leverandøren gør den foranstående garanti ugyldig på enhver del af Programmet, som er ændret eller berørt af en sådan ændring.

 

6. Ansvarsbegrænsning

6.1

Leverandøren og Microsoft er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte, konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab eller tab (i fællesskab kaldet “tabene” i forbindelse med anvendelse eller afvikling af Programmet eller serviceydelser forbundet hermed)

 

7. Overdragelse

7.1

Kunden er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brugen af Programmet eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Betingelser til tredjemand.

 

8. Ophør af brugsret

8.1

Kunden er berettiget til at opsige brugsretten med det angivne skriftlige varsel til Leverandøren. Ved brugsrettens ophør skal Kunden øjeblikkeligt ophøre med at bruge Programmet og slette, fjerne og tilintetgøre Programmet, herunder enhver kopi deraf, medmindre andet er fastsat ved ufravigelige lovregler, og Kunden skal overholde sådanne lovregler i alle henseender.

 

8.2

Hvis Kunden væsentligt misligholder disse Betingelser eller undlader at betale den løbende afgift, er Leverandøren berettiget til at ophæve disse Betingelser med øjeblikkelig virkning med skriftligt varsel til Kunden og er berettiget til at kræve erstatning ifølge gældende ret. I sådanne tilfælde skal Kunden øjeblikkeligt ophøre med at bruge Programmet og slette, fjerne og tilintetgøre Programmet, herunder enhver kopi heraf, som anført i punkt 8.1.

 

8.3

Enhver bestemmelse i disse Betingelser, som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor disse

Betingelser ophører, skal fortsat være gældende og bindende for Parterne efter aftalens ophør.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.